Hệ thống xử lý nước thải, tái sử dụng nước thải

Vui Lòng Liên Hệ

  • Công nghệ Hóa – Lý OpFlo, Compasedi
  • Công nghệ vi sinh ASR, UASB, MBBR
  • Công nghệ tái sử dụng nước thải ZLD
  • Công nghệ xử lý khí thải OpSorb
Danh mục:

Liên Hệ Ngay